Data Beveiliging – privacy statement website

Per 25 mei 2018

Welkom op onze website. Het beveiligen van uw persoonlijke data is voor ons van groot belang, daarom verwerken wij uw persoonlijke data puur op basis van juridische regelingen. Met deze data beveiligingsverklaring willen wij u informeren over het verwerken van uw data binnen ons bedrijf en uw rechten.

Verwerken op onze websIte
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van Abemec te optimaliseren. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Verwerken binnen het raamwerk van business relaties
Als onderdeel van de zakelijke initiatie en relatie verwerken wij de data die wij van u verkregen hebben. Daarnaast verwerken wij data die wij legitiem van creditbureaus, vereniging voor schuldeisersbescherming en openbaar toegankelijke bronnen ontvangen (bijvoorbeeld openbaar businessregister, Kamer van Koophandel, landregister of (social) media) en overige bedrijven waar wij een permanente business relatie mee hebben.

Persoonlijke data omvat:
Uw master/contact gegevens zoals:
- Als een privé klant: voornaam, achternaam, contactgegevens (e-mail adres, telefoonnummer, fax), geboortedatum, identiteitsgegevens (kopie paspoort) en bankgegevens
- Als een zakelijke klant: naam van uw wettelijk vertegenwoordiger, bedrijfsnaam, nummer Kamer van Koophandel, omzetbelastingnummer, bedrijfsnummer, adres, contactpersoon en contactgegevens (e-mail adres, telefoonnummer, fax), bankgegevens

Daarnaast verwerken wij ook de volgende persoonlijke data: 
- Informatie over type content van onze zakelijke relatie, zoals contractgegevens, ordergegevens, omzet en ontvangstgegevens, klant en leveranciers geschiedenis, documenten om te raadplegen, vervoersgegevens
- Informatie over uw financiële situatie (kredietwaardigheidsgegevens bijvoorbeeld)
- Reclame en verkoopgegevens
- Documentatie gegevens (bijv. consulting protocollen), foto / beeld materiaal,
- Informatie van uw elektronische transacties met Abemec (bijv. IP adres, log-in gegevens),
- Overige data die wij van u hebben ontvangen ten aanzien van onze zakelijke relaties (bijv. tijdens klantgesprekken of bijeenkomsten,
- Gegevens die wij zelf hebben gegenereerd uit master/contact gegevens en overige gegevens, bijv. door middel van klantvereisten en analyses van de klantpotentie,
- De documentatie van uw toestemmingsverklaring voor de ontvangst van bijv. nieuwsbrieven,
- Beeldgegevens van videobewakingssystemen

Wie ontvangt mijn gegevens?
Als we een serviceprovider gebruiken in de zin van het verwerken van bestellingen, blijven we alsnog verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. Alle contractanten zijn contractueel verplicht om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen en alleen in het kader van de dienstverlening te verwerken. De aannemers zullen uw gegevens in opdracht van ons ontvangen als zij deze nodig hebben om hun daaruit volgende diensten te verrichten. Dit zijn bijvoorbeeld IT-serviceproviders die we nodig hebben voor onze dagelijkse operationele activiteiten als wel voor de beveiliging van ons IT-systeem, evenals voor reclame- en adresuitgevers voor onze eigen advertentiecampagnes.

Uw gegevens worden verwerkt in de klantendatabase van Abemec. De klantendatabase van Abemec ondersteunt de verbetering van de gegevenskwaliteit van bestaande klantgegevens (dubbele opschoning, verplaatste / dode indicators, adrescorrecties) en maakt verrijking met gegevens uit openbare bronnen mogelijk.  Deze data wordt tevens gedeeld binnen de Agrimec Group (onderdeel van de BayWa Group), waar Abemec onderdeel vanuit maakt, omdat de klantendatabase een database is en deze data kan worden gebruikt voor persoonlijke direct marketing campagnes (bijv. nieuwsbrieven), voor gerichte online marketing en gepersonaliseerde online ontwerp van een webpagina.

De Abemec klanten database stelt deelnemende bedrijven onder de Agrimec Group in staat om naar dezelfde klant te kijken en dezelfde klanteninformatie te gebruiken tussen de verschillende dochterbedrijven. Het doel van deze aanpak is om klanten te allen tijde van de meeste actuele en relevante informatie te voorzien. Deze verwerking van klantbelangen vormt profilering in de zin van art. 4 EU GDPR; een geautomatiseerde besluitvorming vindt niet plaats. Klantgegevens worden voor elk bedrijf afzonderlijk opgeslagen, waarbij Agrimec Group optreedt als serviceprovider voor de individuele deelnemende bedrijven.

Een overzicht van de deelnemende bedrijven onder de Agrimec Group kan gevonden worden door de volgende link: https://www.abemec.nl/organisatiestructuuragrimecgroup

Als een aanbieding wordt gedaan / verkocht via portals van fabrikanten, worden de gegevens die u hebt verstrekt rechtstreeks verwerkt in de portaalsite van de fabrikant.
Als er een wettelijke verplichting is en in het kader van gerechtelijke vervolging, dan kunnen zowel autoriteiten en rechtbanken als externe accountants als ontvangers van uw gegevens worden beschouwd.
Bovendien kunnen verzekeringsmaatschappijen, banken, kredietinstellingen en dienstverleners ook ontvangers van uw gegevens zijn om contracten te initiëren en te voltooien.

Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?
Wij verwerken uw data tot aan het einde van onze zakelijke relatie of tot aan het einde van de toe te passen garantie, verjaringstermijn en wettelijke bewaartermijnen (bijvoorbeeld van de Nederlandse handelswet of de belastingwet), tot het einde van juridische geschillen waarbij de gegevens als bewijsmateriaal dienst doen.

Bij videobewaking worden beeldgegevens gewoonlijk binnen vier weken verwijderd.
In principe dragen wij geen gegevens over naar een derde land. Een verzending vindt alleen in individuele gevallen plaats op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, standaardcontractbepalingen, passende garanties of uw uitdrukkelijke toestemming.

Welke gegevensbeschermingsrechten heb ik?
U heeft het recht tot informaite, wijziging, verwijdering of beperking van het verwerken van uw opgeslagen data, recht tot bezwaar tegen het verwerken als ook het recht tot het overzetten van gegevens en het recht op een klacht in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming.

Recht op informatie:
U kunt een verzoek tot informatie indien over het hoe en in welke mate wij uw data verwerken.

Recht op wijziging:
Als wij uw gegevens incompleet of incorrect verwerken, dan kunt u te allen tijde een verzoek indien om dit te corrigeren of te vervolledigen.

Recht van verwijdering:
U kunt ons verzoeken om uw gegevens te verwijderen als we deze onwettig verwerken of als de verwerking onevenredig met uw legitieme beschermingsbelangen interfereert. Houd er rekening mee dat er redenen kunnen zijn die onmiddellijke verwijdering voorkomen, bijvoorbeeld in het geval van wettelijk geregelde opslagverplichtingen. Ongeacht de uitoefening van uw recht op verwijdering, zullen wij uw gegevens onmiddellijk en volledig verwijderen, op voorwaarde dat er geen wettelijke transactie of wettelijke bewaartermijn bestaat, waardoor wij de gegevens niet mogen verwijderen.

Recht op beperking van verwerking:
U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken als
- u de juistheid van de gegevens betwist, waarbij u ons een bepaalde periode gunt wat ons in staat stelt om de juistheid van de gegevens na te gaan
- de verwerking van de gegevens onwettig is, maar u weigert deze te verwijderen en vraagt in plaats daarvan om een beperking van het gebruik van de gegevens
- we de gegevens niet langer nodig hebben voor het beoogde doel, maar u hebt deze gegevens nog steeds nodig om juridische claims te verdedigen , of
- u heeft een bezwaar ingediend tegen het verwerken van de gegevens

Recht op gegevensoverdracht:
U kunt ons vragen om u de gegevens die u ons verstrekt in een gestructureerd, huidig en technisch leesbaar formaat te verstrekken en om u in staat te stellen deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke persoon zonder onze inmenging, mits
- wij deze gegevens verwerken  op basis van een overeenkomst die u bent aangegaan en die herroepelijk is, of om een contract tussen beide partijen te sluiten, en
- deze verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde methoden
- Als het technisch mogelijk is, kunt u ons vragen om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verantwoordelijke persoon.

Recht van bezwaar:
Als we uw gegevens om legitieme redenen verwerken, kunt u op elk gewenst moment bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen uw gegevens dan niet langer verwerken tenzij we dwingende redenen kunnen aantonen die bescherming verdienen voor de verwerking die opweegt tegen uw persoonlijke behoeftes, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. U kunt op elk moment zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met als doel direct marketing / adverteren.

Recht van beroep:
Als u van mening bent dat wij Nederlandse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming schenden bij het verwerken van uw gegevens, neem dan contact met ons op om eventuele vragen te verduidelijken. Uiteraard hebt u ook het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is.
Als u een van de bovenstaande rechten tegen ons wilt doen gelden, neem dan contact met ons op via privacy@abemec.nl. In geval van twijfel kunnen we aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

Welke gegevens worden opgeslagen bij het bezoek aan de website
Gebruik van cookies en volghulpmiddelen

Cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw mobiele apparaat worden opgeslagen met behulp van de browser. Ze doen geen schade. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Als u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het instellen van cookies en dat u dit alleen in individuele gevallen toestaat. Wanneer cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Web-Analyse
Daarnaast wordt algemene informatie over het gebruiksgedrag van bezoekers vastgelegd op de website met behulp van analysehulpmiddelen. Dit zijn onder meer pagina's die worden geopend, de duur van het verblijf, verwijzingspagina's en algemene informatie over uw computersysteem, zoals besturingssysteem, schermresolutie, gebruikte browser, enz. Alle verzamelde gegevens worden anoniem opgeslagen en kunnen niet persoonlijk aan u worden toegewezen . Als u het niet eens bent met deze anonieme registratie van uw gebruik, kunt u dit voorkomen door cookies in uw browser uit te schakelen.

Gebruik van Google Analytics
Onze website maakt ook gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies (kleine tekstbestanden) die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook overdragen aan derden als dit wettelijk vereist is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die door Google worden bewaard.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van de website kunt gebruiken. Door de website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

We informeren u dat deze website uitsluitend Google Analytics gebruikt met behulp van een deactiverings-add-on "_anonymizeIp ()". Uw IP-adres is dan niet volledig opgeslagen. De identificatie van de bezoeker van de website is dan uitgesloten.
- Door de browser-add-on te installeren om Google Analytics te deactiveren (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl), kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Door dit te doen, laat u Google Analytics weten dat geen informatie over het websitebezoek moet worden verzonden naar Google Analytics. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen we geen volghulpmiddelen gebruiken om:
- persoonlijke gegevens over u bij te houden
- zulke gegevens over te zetten naar derden en platforms met marketing als doeleinde of,
- de gegevens te koppelen met uw persoonlijke gegevens (naam, adres, etc)

De remarketing functie van Google gebruiken
Op de website gebruiken we de remarketingfunctie van Google. Via deze technologie worden gebruikers die onze website al eerder hebben bezocht opnieuw geadresseerd via gerichte advertenties op de pagina's van het Google-partnernetwerk. Hiertoe slaat Google kleine tekstbestanden (zogenaamde cookies) op op uw computer waarmee het bezoek van de website kan worden geanalyseerd en vervolgens kan worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op interesses gebaseerde advertenties.

U hebt de mogelijkheid om het gebruik van cookies voor reclamedoeleinden te deactiveren. Hiertoe gaat u naar Beheer van advertentiesvoorkeuren van Google, of u kunt voorkomen dat cookies van derden worden gebruikt door naar de opt-outpagina van het netwerk-reclame-initiatief.

Gebruik van social plug-ins
We hebben sociale plug-ins op onze site opgenomen, die om redenen van gegevensbescherming standaard zijn gedeactiveerd. Wanneer u onze site bezoekt, worden over het algemeen geen gegevens doorgegeven aan sociale-mediaservices zoals Facebook, Twitter of Google +, en het maken van een profiel door derden is daarom uitgesloten. Gedeactiveerde social plug-ins zijn grijs gemarkeerd.

U hebt echter de mogelijkheid om de sociale plug-ins met één klik te activeren en daarmee uw toestemming te geven voor communicatie met het respectieve sociale netwerk. Wanneer u de sociale plug-in activeert, worden bepaalde gegevens overgedragen naar het respectieve sociale netwerk, zoals uw IP-adres, informatie over de browser en het gebruikte besturingssysteem, de gebruikte website en de datum en tijd. In de loop van deze communicatie worden gegevens van een server van de aanbieder van sociale media ook geüpload naar onze website. De aanbieder van de sociale plug-in ontvangt informatie over welke specifieke websites u bezoekt, ongeacht of de aanbieder van de sociale media-plug-in (bijvoorbeeld Facebook) momenteel is aangemeld of dat u op de plug-in hebt geklikt of niet.

De aanbieder kan deze gegevens ook buiten de Europese Unie verwerken en kan ook geïndividualiseerde gebruikersprofielen maken. Wij hebben geen invloed op het type, de omvang en het doel van de gegevensverwerking door de aanbieder van de sociale-media service.

Een geactiveerde sociale plug-in wordt in kleur weergegeven en gegevens worden op dit moment al naar de socialemediaservice overgedragen - zoals hierboven beschreven. Met een tweede klik kunt u de sociale plug-in gebruiken.

Op http://developers.facebook.com/plugins kun je meer informatie krijgen van Facebook over de plug-in en de bijbehorende sociale-mediaservice. De richtlijnen voor het gebruik van gegevens voor Facebook zijn te vinden op: http://www.facebook.com/about/privacy.

Op https://twitter.com/logo kun je meer informatie van Twitter krijgen over de plug-in en de bijbehorende sociale-mediaservice. Het privacybeleid van Twitter is beschikbaar op: https://twitter.com/privacy.

Welke profilering doen wij wanneer u onze website bezoekt?
Op onze website vindt profilering plaats op basis van uw klikgedrag. Deze profilering is ontworpen om uw klantervaring te verbeteren wanneer u onze website bezoekt. Als u bijvoorbeeld voornamelijk geïnteresseerd bent in producten en inhoud met betrekking tot landbouw, wordt u de volgende keer dat u de website bezoekt, doorgestuurd naar de ingangspagina van de "Landbouw" -doelgroep.

Bovendien worden individuele artikelen of aanbiedingen in verband met uw surfgedrag op onze website aan u voorgesteld. Als u bijvoorbeeld al dierenvoeding hebt gekocht in onze online winkel of als u op onze website naar bepaalde inhoud met betrekking tot huisdieren hebt gekeken, ziet u nieuwe artikelen uit de sectie 'dierenvoeding' op onze startpagina.

Wij gebruiken cookies om dit mogelijk te maken. Als u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het instellen van cookies en dat u dit alleen in individuele gevallen toestaat. Wanneer cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
Ons klantenrelatiebeheer omvat ook profilering op basis van uw aankoopgedrag in onze vestigingen en klantbijeenkomsten. 

In al deze gevallen is er geen geautomatiseerde besluitvorming in de zin van de AVG.

Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?
De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om uw contract met ons te sluiten of te voldoen. Als u ons deze informatie niet verstrekt, zullen we meestal de afronding van het contract of de uitvoering van de bestelling moeten weigeren of kunnen we een bestaand contract niet meer uitvoeren en moeten we het daarom beeindigen.
U bent echter niet verplicht om uw toestemming te geven voor de verwerking van gegevens die niet relevant of wettelijk vereist zijn voor de uitvoering van het contract.

Versie: 25 mei 2018Vragen?
Hebt u, na het lezen van onze privacy policy, nog vragen en / of opmerkingen dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.
Abemec bv
Pater van den Elsenlaan 4
5462 GG Veghel
T: +31 (0)413 – 38 29 11
E: info@abemec.nl
Versie maart 2018Op 25 mei 2018 hebben wij een aangepaste Privacy Policy online gezet. Door www.abemec.nl en overige diensten van Abemec te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de aangepaste inhoud. Wij raden u daarom aan de inhoud door te lezen.


Aan het laden
Aan het laden